DataGridView 简介

DataGridView 是 .NET UI 设计中的一个控件,它由用于排列数据的行和列组成。

通常需要从应用程序中的 UI 设计上的电子表格或数据库描绘数据。当这些数据按其属性分组显示时,我们选择一个 DataGridView

在 C#窗体中,可以使用如下语句实例化 DataGridView

DataGridView dgv = new DataGridview();

可以使用列数预先说明 DataGridView 中存在多少列,如下所示:

dgv.ColumnCount = 4;

DataGridView 由按列分类的数据组成。列标题通常用于显示 DataGridView 包含的数据。

    dgv.Columns[0].Name = "Name";
    dgv.Columns[1].Name = "Age";
    dgv.Columns[2].Name = "Nationality";
    dgv.Columns[3].Name = "Height";